EU projektek

Vándorok - Erasmus+ program

Legfrissebb pályázatunk letölthető innen.

A hajléktalanellátásban dolgozó kollégáink – az Európai Unió Erasmus+ (korábban Leonardo da Vinci élethosszig tartó tanulás) mobilitási programjának támogatásával – ha energiát fektetnek egy idegen nyelv elsajátításába, ha vállalják a komoly szakmai felkészülést, ha vállalják egy időre a családtól való távollétet és főleg, ha kíváncsiak és nyitottak a világra, akkor hosszabb-rövidebb időre tanulmányúton vehetnek részt egy-egy európai országban. Megismerkedhetnek az ottani lakás- és szociálpolitikával, hajléktalanellátással, ott dolgozó kollégákkal, egy másik ország kultúrájával, szokásaival, gondolkodás módjával. Új barátokra, gondolatokra tehetnek szert… Hazahozhatják és mindannyiunknak átadhatják mindazt, ami jót láttak és tapasztaltak.

Fantasztikus beszámolók olvashatóak az alábbiakban, országonként csoportosítva.  A feltöltött file-okat időről-időre bővítjük, érdemes elidőzni elolvasásukkal, elektronikus utazást tenni a vándorúton járt kollégával!

A programokról bővebb információ kérhető Oláh Dórától és Fehér Borókától az olah.dora@bmszki.hu vagy a feher.boroka@bmszki.hu e-mail címen vagy a 0612389575 telefonszámon.

A Housing-led Initiatives for homeless people elnevezésű, 2014 és 2016  között megvalósult felnőttoktatási mobilitási pályázatunkról itt olvashat bővebben.

Ausztria


A projekt bemutatása

A projekt célja

A BMSZKI Első lépés program célja 67 alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkező, munkavállalásukban korlátozott hajléktalan ember önálló életvitelének, foglalkoztathatóságának és társadalmi integrációjának javítása egyéni fejlesztési terveken keresztül, a szociális munka (egyéni esetkezelés és csoportos szociális munka) eszközeivel.

A projekt célcsoportja

A pályázati kiírásnak megfelelően a projekt célcsoportját a projektbe történő bevonás időpontjában 18. életévüket betöltött, de az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül el nem érő hajléktalan személyek képezik, akik inaktívak, vagy olyan regisztrált álláskeresők, akik munkanélküli ellátásban nem részesülnek, és alacsony iskolai végzettségűek, vagy  nem rendelkeznek piacképes szakképzettséggel.

A célcsoport foglalkoztathatóságát és önálló életvitelét javító szolgáltatások, tevékenységek

A foglalkoztathatóságot javító szolgáltatások, tevékenységek széles palettáját (egyéni és csoportos szociális munka, egyéni fejlesztés, csoportos tréning stb.) tesszük elérhetővé a programba vont ügyfelek számára. Egy célcsoporttag átlagosan heti két csoportos foglalkozáson és kétféle egyéni fejlesztésben vehet részt. Ez a lehetőség nem jelenti azt, hogy minden bevont célcsoporttagnak kötelező a heti négyféle foglalkozáson való részvétel, de igény szerint egyes emberek akár több fejlesztésben is részt vehetnek – az egyéni fejlesztési tervük (azaz szükségleteik és teherbírásuk) függvényében.

A projektbe vont ügyfelek utókövetése

Az utókövetés időszaka 6 hónap. Az utókövető szociális munkás lehet az esetmenedzser, de lehet más, az ügyfél fejlesztési tervébe „bedolgozó” szociális munkás is, aki jelen volt az esetkonferenciák legalább egyikén.


A projekt bemutatása

 A projekt célja

A BMSZKI Nyitás az utcára programjának célja 120, a fővárosban életvitelszerűen közterületen (aluljárókban, kapualjakban, lépcsőházakban, sátrakban, kalyibákban, stb.) tartózkodó hajléktalan ember társadalmi integrációjának elősegítése komplex, egyénre szabott támogató szolgáltatások által.

A program alapvető célja az utcán, közterületen élő emberek társadalmi integrációjának elősegítése foglalkoztathatóságuk fejlesztésével, foglalkoztatási esélyeik növelésével, önálló életvitelük erősítésével, s ez által, közvetett módon, az utcán élők számának csökkentése.

 A projekt célcsoportja:

 A pályázati kiírásnak megfelelően a BMSZKI Nyitás az utcára programjának elsődleges célcsoportját a projektbe történő bevonás időpontjában 18. életévüket betöltött hajléktalan emberek alkotják, akik

  • legalább 30 napja közterületen élnek
  • és erről utcai gondozó szolgálat ajánlását is fel tudják mutatni
  • nem rendelkeznek bejelentett munkaviszonnyal
  • és nem vesznek részt más, hasonló típusú programba

 Tevékenységeink:

A programba jelentkezők szűrése a szükségletek felmérésével és az elsődleges diagnózis elkészítésével kezdődik. Minden jelentkező számára felajánljuk a szállás lehetőségét. A foglalkoztathatóságot, illetve foglalkoztatást javító szolgáltatások, tevékenységek széles palettáját (egyéni és csoportos szociális munka, egyéni és csoportos fejlesztés, pszichiátriai ellátás, stb.) tesszük elérhetővé a programba vont ügyfelek számára. A különböző programokon, képzésen való részvétel önkéntes alapon történik: egyes emberek akár heti több foglalkozáson is részt vehetnek – az egyéni fejlesztési tervük (azaz szükségleteik és teherbírásuk) függvényében.

Utcáról lakásba

Beszámoló a hajléktalan emberek lakhatását támogató program első hat hónapjáról

Nyitás az utcára! Ez a BMSZKI programjának neve, melynek során utcán élő hajléktalan embereket készítenek fel az önálló életre. A program célja, hogy a tartósan közterületen élő hajléktalan emberek újra képesek legyenek lakásuk fenntartására, nőjenek a foglalkoztatási esélyeik, és fokozatosan újra beilleszkedjenek a társadalomba.

EQUAL program

A BMSZKI a Menhely Alapítvánnyal és a Fővárosi Szociális Közalapítvánnyal (Budapesti Szociális Forrásközpont) közös pályázatot nyújtott be az Európai Unió Equal keretprogramján belül, a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Irányító Hatóság (HEFOP és EQUAL IH) "Esélyteremtés a foglalkoztatásban - EQUAL Program 2004" címmel meghirdetett pályázatán.

A nyertes pályázat alapján uniós és magyar állami forrásból "Munkaerő-piaci reintegráció a hajléktalan-ellátásban" címmel közös projektet valósítottunk meg 2005. július 1. és 2007. december 31. között.  

EQUAL - A magyar EQUAL Program azokat a kísérleti kezdeményezéseket támogatta, amelyek a hátrányos helyzetű emberek - az etnikai, nemi hovatartozással, a fogyatékossággal, az életkorral kapcsolatos hátrányos megkülönböztetés, az alacsony iskolai végzettség, a szakképzettség hiánya, a befogadó munkahelyi gyakorlatok hiánya stb. miatt munkát vállalni nem tudók – képzését, munkához jutását, foglalkoztatását segítik elő. A projektek több tagország bevonásával, nemzetközi együttműködéssel valósultak meg, lehetővé téve a tapasztalatátadást, jó példák adaptálását.

A dokumentumok letöltése időt vesz igénybe. Addig is maradjon velünk!


Helyzetelemzés a "Munkaerőpiaci reintegráció a hajléktalan-ellátásban" c. EQUAL projekthez (2005. április)

A „Munkaerő-piaci reintegráció a hajléktalan ellátásban” c. projekt bemutatása

EQUAL 2 Bemutató

EQUAL 2 Bemutató ppt

BMSZKI Ismertető

Charter

Eljárásrendszer

Equality

Helyzetelemzés

Lengyel EQUAL bemutatása

Lengyel Prokejt - Kiválasztás és értékelés

Hajléktalan foglalkoztatási program USA

No Home No Job (HU)

Helyzetelemzés (EN)

10 év (EN)

10 év (HU)

Beszámoló a Budapesti Nemzetközi Szemináriumról

Zárótanulmány

BMSZKI (EN)

EQUAL (EN)

EQUAL (HU)

Keserű Zsolt - Situation in Hungary

Keserű Zsolt - What is an integrated approach

A Brit jó gyakorlat - BemutatóA Francia jó gyakorlat - Bemutató

Linda Butcher tanulmánya - A hajléktalan emberek foglalkoztatási nehézségei és azok leküzdese Európában

Linda Butcher előadása - A hajléktalan emberek foglalkoztatási nehézségei és azok leküzdese Európában

Keserű Zsolt - A magyarországi törvényi háttér

Az integrált megközelítés lényege

Best practice from London

Best practice from Paris

Final paper on employment barriers

Linda Butcher - Multiple barriers

Szik - Training for users

Eredmények

Good practice - Holistic social work

Project results and interviews

Projekt eredmények és interjúk

 Mphasis projekt

A hajléktalanügyet támogató információs rendszerek kialakításának lehetőségeiről

Comprehensive review, analysis and assessment of the data collection and statistical system on the issue of homelessness in Hungary (2006)

Data collection and statistical system on the issue of homelessness in Hungary (Summary)

Belső nyilvántartások a hajléktalanokat segítő munkában

Belső nyilvántartások a hajléktalanokat segítő munkában 2.

Hajléktalanügyet támogató információs rendszer- szolgáltatások adatgyűjtése - Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (FSZH) szerepe

Közös kezdeményezés – A hajléktalanügyet támogató információs rendszerek továbbfejlesztésének érdekében

A KSH reprezentatív lakossági felmérései

A KSH reprezentatív lakossági felmérései

Data collection and statistical system on the issue of homelessness in Hungary (Summary)

A népszámlálás szerepe a hajléktalanok számbavételében

Szűcs Zoltán: A népszámlálás szerepe a hajléktalanok számbavételében

Skultéti József: Szociálpolitikai Integrált Információs Rendszer – SZIIR

Az SZMM lehetséges szerepe

Gyakorlati tapasztalatok a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások informatikai rendszerének kidolgozásában - a budapesti intézményekben

Egy lehetséges ügyfélnyilvántartó rendszer

Dokumentációs, nyilvántartási és információáramlási rendszer Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei

TÁMOP - EEP

Az „Együttes Erővel Program" a TÁMOP finanszírozásával ELMARAD – a kiírási feltételek teljesíthetetlensége (valóságtól elrugaszkodott mivolta) miatt.

E dokumentumokkal indultunk volna:

Szakmai program

Eljárásrend

Comments