2006-2012 Tékozló koldus - (ÁRB-SZMI)

Jegyetlap - Tékozló koldus DOSSZIÉ


A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK ÚJRAÉPÍTÉSÉNEK PROGRAMJA

Az előző kormányzati ciklus alatt szakértőként részt vettünk, az ún. SZOLID projekt munkálataiban (A "Szociális Törvény Lehetséges Megújítása és a Szociális Igazgatás Demokratikus, Távlatos Fejlesztése" megnevezésű programban Dr. Győri Péter (a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei szakmai vezetője, valamint a Hálózat Alapítvány, a Menhely Alapítvány, a Fővárosi Szociális Közalapítvány és a Magyarországi Adósságkezelők Egyesülete vezetője, szociálpolitikus) az új lakásfenntartási támogatásra vonatkozóan dolgozott ki - azóta elfogadott - javaslatot, Mózer Péter (az ELTE oktatója, szociálpolitikus, tanácsadó) elsősorban a pénzbeli ellátásokra, családtámogatásokra vonatkozóan  dolgozott ki - azóta részben elfogadott – javaslatot).

Az odahagyott SZOLID projekt  dokumentumai megtalálhatóak itt. ???

Miután azt láttuk, hogy ezek a munkálatok megakadtak, ugyanakkor a megoldandó és egyre sürgetőbb problémák megmaradtak, úgy döntöttünk, hogy független szakértőkként hozzálátunk e munkálatok folytatásához, aktualizálásához. Ennek eddigi eredményeként készült a „Tékozló koldus ruháját szaggatja - Az önkormányzati szociális ellátó rendszer újraépítésének stratégiája (program-tervezet, 0. változat)" c. dokumentum, melyben tézis-szerűen összefoglaltuk a jelenlegi súlyponti problémákat, az átalakítás szükségességének indokait, a javasolt átalakítás főbb irányait, az egyes főbb irányok lehetséges megvalósítási vázlatát, néhány területre vonatkozó modell példákat és az átalakítás megvalósításának általunk javasolt lehetséges lépéseit. A teljes dokumentum megtalálható a Szociális Szakmai Szövetség honlapján, s más szociális szakmai honlapokon.

Javaslatunkban a mára kialakult szabályozási-finanszírozási-döntéshozatali rendszerhez képest merőben új koncepciót vázolunk fel - az eddigi hazai és a létező nemzetközi tendenciákat, megoldási módokat maximálisan figyelembe véve. A dokumentumot nyilvánosságra hoztuk 2006. április 22-én a szocialis.szakma@primlista.hu elektronikus fórumon a szakmai párbeszéd kezdeményezése érdekében.

Ezt követően számos fontos írásbeli vélemény, kiegészítés érkezett. A program-javaslat első nyilvános vitájára 2006. május 8-án került sor, május 17-én szűkebb szakértői körben folytattuk a megkezdett megbeszéléseket, május 22-én az ELTE TáTK Szociálpolitika-Szociális munka Tanszék munkatársaival folytattuk a megbeszéléseket, május 23-án Gyurcsány Ferenc konzultációs megbeszéléseinek keretében Bugarszki Zsolt, Kósa Eszter, Csoba Judit és Győri Péter fejtették ki a program-tervezetben foglaltakat, május 29-én a tavaszi nyilvános megbeszélés-sorozatunk keretében került sor a következő nyilvános vitára, május 31-én Hajdúszoboszlón a szociális igazgatás éves országos konferenciájának keretében külön szekcióban vitattuk meg a programot. (Tékozló Hajdúszoboszló, ppt)

Június 12-én a tavaszi nyilvános megbeszélés-sorozatunk keretében került sor a következő nyilvános vitára. (Tékozló Sorozat, A sorozat tematikája és időpontjai)

A javaslatban megfogalmazottak egyes elemei az elmúlt időszak alatt beépültek részben a megszületett kormányprogramba, részben több minisztériumi dokumentumba.

A program-tervezet kialakításának jelenlegi fázisában a következő témakörök részletesebb kidolgozását folytatjuk:

·   A jelenlegi központi normatívák új pénzbeli támogatási formákkal történő kiváltásának technikája, erre vonatkozó számítások

·   Az otthoni és intézményes ápolás-gondozás szabályozása-finanszírozása alapvető átalakításának részletes megoldási módjai

·   Az ún. Szociális törvény új szabályozási koncepciójának elkészítése

·   A regionális szintű kapacitás-szabályozás, döntési-finanszírozási mechanizmus részletes felvázolása

·   A kistérségi szintű szolgáltatás-szervezésre vonatkozó részletes javaslat elkészítése (ezen belül a foglalkoztatási rendszerrel összehangolt ún. Kistérségi Integrált Közszolgáltató Szervezetek hálózatára vonatkozó javaslat elkészítése. (AZ INTEGRÁLT SZOCIÁLIS ÉS FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK KIALAKÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI, EGYES KÉRDÉSEI c. teljes dokumentum)

Szeptembertől folytattuk a már megkezdett megbeszélés sorozatokat. A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK MEGÚJÍTÁSA JOGOSULTSÁGI/RÁSZORULTSÁG KRITÉRIUMOK c. dokumentumban felvázoltuk azokat a - megfelelő időben megteendő - lépéseket, melyek a közeli jövőben hozzájárulhatnak ahhoz, hogy aztán, belátható időn belül az érdemi változásokra sor kerülhessen. (A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK MEGÚJÍTÁSA JOGOSULTSÁGI/RÁSZORULTSÁG KRITÉRIUMOK c. teljes dokumentum

Közben meghívást kaptunk a hajléktalanellátó szervezetek balatonföldvári, éves országos konferenciájára, ahol előadhattuk és megvitathattuk e fontos szakmai körben a koncepció fő elemeit, annak hajléktalanügyi vonatkozásait. (A tékozló koldus ruháját szaggatja -Mózer Péter  power pointos előadása) (A hajléktalan ellátás lehetséges útelágazásai c. power pointos előadás


Minden nagyobb átalakításnak sok-sok ága-boga van. Ezek közül tudatosan egy-egy "kicsi", de fontos ágon próbáltunk előre araszolni. "A szociális szolgáltatások és támogatások újraépítésének programja" c. dokumentumban a szükséges és lehetséges átalakítások kapcsolódó vonatkozásait is megemlítjük. Minden megnyitott kérdéscsoport további folyamatos és intenzív munkálatok igényel - beleértve ebbe az átalakításhoz nélkülözhetetlen nyilvános párbeszédet.

A szociális szolgáltatások mára hazánkban kialakult normatív finanszírozásának javasolt átalakításától - többek között - a következő eredményeket várjuk:

·         Pozitív irányban változik a szolgáltatást igénybe vevők helyzete a szolgáltatókkal való kapcsolatban

·         Átjárhatóvá válnak a hasonló szükségleteket kielégítő szolgáltatások

·         A szükségletek jobb kielégítésére ösztönzi a szolgáltatókat

·         A jelenlegihez képest javíthatja az anyagilag rászorultak hozzáférési esélyeit

·         Akadályozza a "szegény" és "gazdag" ellátások szegregációját   

·         Költséghatékonyságra ösztönöz

·         A polgárok számára a jelenleginél sokkal átláthatóbb szabályokat biztosít

·         Lehetőséget nyújt a pénzbeli támogatások és személyes szolgáltatások összehangolására

A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK NORMATÍV TÁMOGATÁSA c. munkaanyag első változata

Az NCSSZI-ben 2006. szeptemberében létrejött egy ún.  "Szociális Szolgáltatások Megújítása" munkacsoport, melynek további sorsa persze bizonytalan, de az sincs kizárva, hogy a közös gondolkodásnak ez is egy fajta műhelye, fóruma lehet (létrehozatala óta a munkálatok nem folytatódtak).  A szociális szolgáltatások normatív támogatása c. munkaanyag első változatához érkeztek be vélemények ebből a körből, ezeket és néhány általunk használt háttéranyagot itt közre adunk.

A szociális szolgáltatások normatív támogatása c. munkaanyag első változatához kapcsolódó háttér anyagok (zip file-ban) letölthetőek itt.

És az általunk elkezdett "szociális saga" továbbfolytatódik. Eredeti terveinknek megfelelően fokról-fokra próbáljuk végiggondolni a "Tékozló koldusban" felvázolt program-javaslat egyes részeit - a folyamatos megbeszéléseken felmerülő kérdéseket is figyelembe véve. A normatív finanszírozás átalakítása mellett nagyon fontos kérdés a regionális "közép szintű" allokáció, döntéshozatal, szolgáltatásszervezés kérdése. Azt gondoltuk, hogy a "Tékozló koldusban" leírtak, az egyéb ez irányú törekvések, a 2006. áprilisa óta elindított megbeszélések elégségesek lesznek ahhoz, hogy erre vonatkozóan időben elkezdődjenek az előkészítő munkálatok a döntéselőkészítők körében is. Nem ezt tapasztaltuk. Ezért is készítettük el 2006. novemberében "A szociális szolgáltatások átalakítása programja - kiegészítő vázlatpontok a regionális és kistérségi szolgáltatásszervezés és finanszírozás kérdéséhez" c. munkaanyagunkat. A munkaanyag mellett megpróbáljuk közzé tenni a háttéranyagok egy részét is, mert ezek számos igen hasznos, tanulságos szakmai dokumentumot tartalmaznak.

A szociális szolgáltatások átalakítása programja - KIEGÉSZÍTŐ VÁZLATPONTOK A REGIONÁLIS ÉS KISTÉRSÉGI SZOLGÁLTATÁSSZERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS KÉRDÉSÉHEZ c. munkaanyag

A regionális és kistérségi szolgáltatásszervezés és finanszírozás kérdéséhez c. munkaanyaghoz kapcsolódó háttéranyagok (zip file-ban)

Hónapról-hónapra araszolunk előre, bizonyos szempontból folyamatosan csökkenő lelkesedéssel. Nem születtek meg azok a döntések, melyek a szociális szolgáltatások konszolidált reformjához elvezettek volna. Kapkodás és restrikció lett úrrá a döntéshozói szférán. Ilyen körülmények között is megpróbáltunk továbbhaladni a magunk választotta úton, anyagokat gyűjtünk, dolgozunk föl, koncepciónk újabb részleteit dolgozzuk ki részletesebben. Ezeket folyamatosan eljuttatjuk az illetékes döntés-előkészítőkhöz, döntéshozókhoz.

Áttekintettük a szociális szolgáltatások jelenlegi jogosultsági-hozzáférési szabályait, s ennek tényleges helyzetét, javaslatokat készítettünk ezek megújításának módjára.

Mózer Péter: A szolgáltatásokhoz valóhozzáférés (A jogosultsági szabályok újraértékelése) c. tanulmány (Nemzetközi függelék)


Folytatva konkrét szabályozási javaslataink sorát, elkészítettük a jelenlegi szociális törvény érintett fejezetének módosítására vonatkozó javaslatunkat, melyben mind a jogosultságok, mind a díjfizetés, mind a normatív támogatás merőben új, de itt és most megvalósítható újraszabályozására teszünk javaslatot. Ezt is eljuttattuk az illetékes fórumokra.

Várjuk a fejleményeket.

Győri Péter: Támogatott szociális szolgáltatások. Javaslat a Szociális törvény IV. fejezetének módosítására - c. tanulmány (2007. március)

Az SZMI által szervezett "Szociális szolgáltatások megújítása" konferenciára elkészítettük a törvénymódosítási javaslat power pointos előadását, melyet többek kérésére itt adunk közre.

Győri Péter: Támogatott szociális szolgáltatások. Javaslat a Szociális törvény IV. fejezetének módosítására 

Győri Péter: Van-e kiút? A szociális ellátások jelenlegi szabályozási és finanszírozási rendszerének felülvizsgálata. Teljes 500 oldalas változat (.rar file)

2011 őszén, a Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció munkálatai egy szakaszának lezárultával felkérést kaptunk az Esély folyóirattól rövid tanulmány publikálására. Az "Elszabotált reformok - "Tékozló koldus ruháját szaggatja", Mózer Péter virtuális beszélgetése Győri Péterrel című kézirat  erre a felkérésre készült,összefoglalja e felület bejegyzéseit. (Esély)

 Az összes kapcsolódó dokumentum ITT megtalálható.

Comments